RoboT Keren Nich….

                                      ```` `` ```` ````                                                                                                    
                                    ` `..,:::::::::::::,.```                                                                                                   
                                   ```,,,,,::::;:;;;;;;;;:::::,```                                                                                                 
                                   `,,,,,:::;;''++'++++++;;;;;;:::,``                                                                                                
                                 ``.:,,,,::;;''++###+';;;;;'+#+'';;;:;:` `                                                                                              
                                ``.,,,,,:;;''+++###';::::::::;;'##++';;;::`                                                                                              
                               ` .,,,,,:;;;'+++###';:::::::::::::;'+#+++;;;:,``                                                                                             
                              `.,,,,,::;;''++###;;:::::::::::::::::;'###++;;:,`                                                                                             
                             ` .,,,,,::;;'++++##;;::::::::::::::::::::;'+@###+'::.`                                                                                            
                            ``,,,,,::;;'+++###;;::::::::::::::::::::;:;''#@#@##+;:,`                                                                                           
                           ``.,,.,:;;;'++++##;::::::::::::::::::::::;''+####@#@##+':,`      `                                                                                    
                          ` .,,,.,:;;;;+####';::::::::::::::::::::;;''####@######+#@#+;``    ..,,..``                                                                                  
                          ``,,,,;:.;'++;+@#;;,::::,:::::::::::::;;;'+####@@#######@@####'.`` `.,,,,......`                                                                                 
                        ```,,,,,,:;:++...`':::,::::::::::::::::;:;;+############'##;;:;:::', ``,,,,,,........`                                                                                
                        ``,,,,::;' `;#+##+';::;;;:::::::::::::;;;;'#@##@@#######+@#;:;::;:::,,`:,,,,,,,,,,,....`                                                                                
                       `,,,,,.:'+'',,.#'  ::```.::,:,::;:::;;;'+##@@@#########+#:;::;;'@#';;,,,,,,,..,,,,,,...`                                                                               
                      ``,,.:;:'  ;'+'';;::,`,:::``,::,,,::::::;'++###@############'+':::+'+#@@;:,,,,.,,,.,.,,,,...`                                                                               
                     `..,.:, .;'#::;@#. `::;.`.;:;::;:::;;::;::;+#####@##########+#@,:,@@@##@##@,:,,,.,,,.,....,.,...`                                                                              
                   ``.,.,,:,'';+#,`..':, `;:``. ::```;:,``::;;+##@@#+###########+##@##@#@#####++::::..::;..,.....,,... `                                                                             
                  `.,..,,:;;;'+++##';::::;;;:::'';:::``::. ``;'++#@####@#########++##@@@######+++::::,,::::,,,:,,.,,,,...                                                                              
                ` `,,,,,::;;'+++'##';:::,::  `:;``.;:;;':::;.`#@+###@############+++##@@#####+++++::::,,;::;,:,;,;:::,.,..`                                                                             
               ``.,.,,,:;''++++##+';::::::,::..,:' ``,:```.;;+'###@#+#############++++##@#####++++++:::,,::::,:',##:;+`:.,...                                                                             
               .,...,::;''++###+';:::::::,::::,,,:::;;;:;` '+  +#@##############+++++#@######++''#+:::,.:::,::,@@#++'+,,.,..`                                                                             
             `.```.:;;'+++##+;;';::::::::::,:::,,,::,`.;::;'+## ` `@##############++++++#####+++'###@;:::,,:::,:'+;'+@+###,:....                                                                             
             .```.:;'+##@#';;;:::::::::::::::::::::::.`` ;'.`;@#+;:+##############+++++++####+#@#. @@+',:,,,:::,,:''':'@,##@ :,.,`                                                                            
           `````,''+@###+''::::::,::::::::::::::::::::;; `'+` `:#@###############+++++++++###+##@## `'#:,:,,:::,::;;+#;:;@;##+,....                                                                            
           ```.:''#@##@+';::::::::::::::::::::::::::::::;;+#+;  ################++++++++++###+++#@@. +#:::,,:::,:;;#;:.'`@.@@@ ,,..                                                                            
          `.``,''#@@@@@##+''';;;::::::::::::::::::::::;;''+###+++@##############++++++++++++##+++++@@+ .#,::,,:::,:;;'`.@ +:+###::.`.`                                                                            
         `.`,;'###@@@@@@@@#@####+;;:::::::::::::::::''+#@+''##################+++++++++++++###++++'@@@ @,::,,:::,:;,..+`# ,@'###,...`                     ``` ``                                                   
         `.,:'+##@@#@@@@@@@@@@@#####+;;;:::::::::;;;'+#@#@#@#################+++++++++++++++#@+++'';+@#. #:::,,,::,:; +` #`;`@;@@@`....                    `,,,.,...``                                                  
        ..,;'#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@#';;;;:;;;;'+#####@##################+++++++++++++++++##'+';;:'@#' '::::,,:::,: `#`;`'@;@@@.....`                   .,,,,,,,,,...`                                                 
       `.,:'+#@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@###';'''+######@##@#################+++++++++++++++++##@'';:;;:#@+ ;::::,,:::.:: ' @,';@'@@@..,,..                  `.,,,,,,,,,,,...`                                                 
       ``,;'+##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@##@##@####@@#@#@##############++++++++++++++++++++++###'+;:,+,##@ ,::::,,:::,:'` @.;,+@####..:,..                  `,,,,,,,,,....,...`                                                
       `,;'####+####@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@#@@@#@################++++++++++++++++++++++++###++:,.;,+#@ ::::::,,:::.:,;.+#'@#@@#:,,:,..`                  ..,.,,,,,..........`                                               
      `,;'##++#########@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###################+++++++++++++++++++++++++####+,..:;'#@ ;::::,,.:::.:; ;:;#@+##@..,,:...                  ..,.,,.......,.....`                                               
      `,;'#++++++########@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###################++++++++++++++++++++++++++++####+.`;;;,@@ +::::,,,,:,..;; @@###+@,,.,.,,..                 `...,,....``...,.....`                                               
     `,;'#+''+++++#+#######@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##################+++++++++++++++++++++++'+'++++##### '::.#@+;:::::,..,....:;.,@@@::,..,,,,..`                 ...,,,.`  `..,.,...`                                              
     .;'#+''''+++++##########@@@@@@@@@@@@@@@@@#################+++++++++++++++++'''+''''''+++++###@ `;:.,+';':::::,..,,,,..::;;:;;..,,,,,,.``                 `..,,,.`   `.......`                                              
     .,'#+;;;;'''''++++########@@@@@@@@@@@@@##################+++++++++++++'++++++'''''''''+++++##@@ ;:+##+##:::::,...,,.,,...,,,,..,,.,,:,,..                 `..,...`    `,......`                                             
    `,'++;;;;;''''''''++++######@@@@@@@@@@@@@################++++++++++++++'+'''''''''''''+++++###@@ +:#++++#;::::,,,..,.,..,.....,,,,,,,:...`                  `......`    `,.,....                                             
    `.;'#;;:;;;''''''';''++#######@@@@@@@@@@@@###############+++++++++++++'''''''''''''''''+++#+##@@::;;#++;;;::::::,,.,.,,,,,,..,.,..,,,:,`..``                  ...,...    `......`                                             
    `:+#;;;;''+++++++++++++########@@@@@@@@@@@##############++++++++++++++'''''''''''''''''+++++###..;,:;';;;;:::::,:,,.,.,,.,,...,,,,,.```...```                  ......`    `......`                                            
   `,''+;:;;''+++++''''''''+++#####@@@@@@@@@@@##############+++++++++++++'''''''''''''''''++++++##:..;::';;;;':::::::,,,,,,,,..,,,,,,,,,.````.`.                  `......`    .......`                                            
   ``:+#;:;;;'+++'''''''''+++++#####@@@@@@@@@@@#############+++++++++++++''''''''''''''''''+++++#+'``.:;';;;;;':::::::::,::,,,,,,,,,,,,.,,,```..``                  ......`    `.......                                            
   ,'+':::;''+++''''''''''''+++####@@@@@@@@@@@############++++++++++++++'''''''''''''''''++++++## ```.':';'''',:::,,,,,::,,,,,,,,,,,,...,,,``..``                  `......`    `......`                                           
   `:+#:,,:;'+++'''''''''''''''++###@@@@@@@@@@###########++++++++++++++'''''''''''''''''''+++++## ` `.`';;'';;+,:::.,,,,,,,,,,,..`  ``.`..,,`..`.                   ......`     `......`                                           
   .'+':,,:''+++;''';;;;;;:'';'++####@@@@@@@@@##########+++++++++++++++''''''''''''''''''''''+##,`````.,;'';''+,,:;.,..,,,,,,.     `.`.,,,..``                   `......     ``......                                           
   :+#:,.::''+++;;';;;;;;;:;';'++####@@@@@@@@########+++++++++++++++++'''''''''''''''''''''++#++ `````..';''+'',,,:...,,,,,,`      .`.,:...``                   ......`     ......`                                          
  `'+#:,.::'++++';;;:;:;;;;;;;''+####@@@@@@@@#######+++++++++++++++++'''''''''''''''''''''''++@ ``````..`'+'';:,,,,...,,,,.`       `.`..:..``                   `......`     `......`                                          
  .++',.,::'+++'';;;:::::;;;;;;'+#####@@@@@@@######++++++++++++++++++'''''''''''''''''''''+++#,`` ````..`,``,:,,,,...,,,,.        ``.,,,.`.                   ......`     .......                                          
  :+#:,,,;;++++'';;;::,,::;;;:;'+#######@@@########++++++'''''''+''''''''''''''''''''''''''++#```````..........,,,..,,,,,`         .`.,:...                   `......`     `......`                                         
  `;+#:,,:';++++';;;:,,.,,:;;:;;'++######@@########+++++'''''''''''''''''''''''''''''''''''+##````````........`.,,,..,,.,.         ``.,:...                    ......`     `......                                         
  `'+#:,,:''++++';;;:,...,::,::;'++######@@@#######+++''''''''''''''''''''''''''''''''''''++++`````````.......`,,,...,,,,`          .`.,,.``                   `......`     ......`                                         
  .++':,:;';''';;::,.`` ```.,:;;''+######@@@#######+++''';;;;;''''''''''''''''''''''''''''++# ````````......;'''.,..,,.,.          .`.,:.`.                    ......`     `......`                                        
  ,++;::::;;';';;::,.`` ```.,,:;''+#######@########++''';;;;;;;''''''''''''''''''''''''''++++`````````...:';;;;;,,..,,.,`          ``.,:...                    `,.....      `......                                        
  ,+#::::;;;''';;;:,.`` ```.,::;''+#######@#########+'';;;;;;;;;;''''''''''''''''''''''''++# ````````..:+;;;;;;:,,..,.,.           ``.,:...                    ......`     `......`                                        
  :+@:::;:;;'###+',..`` ```.,::;;'+#######@########++'';;;;:;;;;;;'''''''''''''''''''''''+++````````.,+;;;;;;;;:,,.,,.,.           .`,:...`                    `,.....      `,.....                                        
 `;+@;:::;'.   ,+;`` ```.,::;''++###############++'';;:::::;;;;;''''''''''''''''''''''+#`````````'';;;;;;;;;:,,,,,.,`           .`.,,.``                    ......`      ......`                                       
 `;'@;::'``,'++'';, ',` ``.,:;;''+########@########+';;;::::::;;;;;''''''''''''''''''''+++``````.,+';;;;;;;;;;:,,,,,.,`           ``.,,.`.                    `......      `......                                       
 `'+#;;; ;++++'++++': `+,`..,::;;'+########@#######++';;::::::::;;;;'''''''''''''''''''++# `````.:'';;;;;;;;;;',:,,,.,.            ``.,:.`.                    `,.....`      ......`                                       
 `'++;' +''++++''+'++', +;..,::;;'+########@#######++';:::,,,,::;;;;'''''''''''''''''''++:``````''';';;;;;;;;;',:.,,.,.            ``.,:.`.                     .,....`      `......                                       
 `'++'.''''''';;;'+''+;. +',,::;;'+########@#######++';::,,,,,,::;;;;'''''''''''''''''++# ```.`+''';;;;;;;;;;';,:.,,.,`            `.,:...                     `,.....`      ......`                                      
 .++++ ''''';;;+';;'''';`.;;,::;''++###############++';::,...,,,:;;;;''''''''''''''''+'# `````''''';;;;;;;;;;';.:,,,.:`            `.,,...`                     ......`      `,.....                                      
 .+++;;''''';;+#+;;'''''+ ,;:::;;'++################+';::,....,,::;;;''''''''''''''''+':`````+;''';;;;;;;;;;';'`:.,,.:`            .`.,..``                     `......      ......`                                      
 .+++`';;;;;;;###';;;';'; .#;:;''++################+';::,.....,::;;;;''''''''''''''+'' ````''+;'''';;;;;;;';::.:.,,.:`            ``.,,.`.                     `......`      `......                                      
 .+++ ';;;;;;;#++';;;;;;; `` :#';'++###############++';::,..`..,,::;;;'''''''''''''++#````.'';;+';'';;;;;'';:;``,.,,.:`            ``.,,.`.                     ......`      ......`                                     
 .'@ .::;;;;;;'++';;;;';+ ```` `.:+#@@#####@#@######+';::,..`...,::;;;''''''''''''+'+ ```.;'''';'++'''';';;;:, `,.,,.:`            ``.,:.`.                     `,.....      `......                                     
 `.;````;:;:::';';;;;;;;' `````````.` .;+@@@##@####+#';;:,.```..,::;;;'''''''''+'+';  `..+''''''';''';;;;;;: ``,.,,.:`            ``.,:.`.                      ......`      `......`                                     
 `````` ':;;::;';';;;;;;..``````````````.`` `.'#@@#+#++;;:,.````.,::;;;'''''''''++#. `````+''''''''''';;;';;:`` `,.,,.:`             `.,:.`.                      .......      `,....`                                     
 `.```` +:;;;;;';:;;;'...``````````.`````.`...` `.;+@#;::,.````..::;;;'''''''++#' ` ````+''''''''''''''';;:. ``,.,,.:`             ..,:...                      `......`      `......`                                    
 `.``````:+;;''';;;''`.````````````````````.`.``...` `:;+:,.````,:;;;''''++##: ```````+''''''''''''''''':,  `,.,..:`             ..,:...                      `......`      `.....``                                    
 `...```.``:+'++++:``..```...```````...........`.``.``````  `,;:;++++##+':. ````````:''''''''''''''''';:   `,.,..:`             ..,:...                      `......      `......                                    
 `....``.`..``````.................................`.`````````````  ```````````````,++''''''''''''''';:``  `,.,,.:`             ..,:...                       ......       .....,`                                    
 `.................`...............................`..``````````````````````````````.+'''++''''''''''';:`   `,.,..:`             ..,:...                       ..,...`      `.....`                                    
  `..........`.........................................```````````````````````````.`++'+++++'''''''''':`    `,.,..:`             `.,:.`.                       `......       ......                                    
  `.....,`;;;:,,......,,::::...............................```````````````````````.+++++++++++++'''+'':    `,.,..:`             `.,,...                       `......`      ......`                                   
  `.....': `..,,,,,,,,,,.````,:,................................````````````````.`#+++++++++++++''''+;:`    `,.,..:`            ``,,..`.                       ......`      `,....`                                   
  ...,::.:,,,,,,,,,,,,,,.,,,.`.,,,,,,..................................``````.,.++++++++++++++++'++'::`    `,.,..:`            `.,:..``                       `,.....       ......                                   
   ..,:.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.`,:,,,,,.,............................`````...;+++++++++++++++++'+';::.    `,,,,.,`            `.,:..``                        ,.....       ......`                                   
   `,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.`,;,,,,,,,,,,,,,.....................``.,,,+++++++++++++++++++';;;:::`   `,,,,.,`            `..,,...`                        ......`      `.....`                                   
   `,,;,,,,,,,,::,:::::::,:,,,:,,:.`:;,:,,,,,,,,,,,,,,,..,.............,.,+++++++++++++++++++';;';;;:; `   `,,,..:``  ```        ``,,....                        `......       ......                                   
    `,,,::::::::::::::::::::::::::,;. ':,::::,,,,,,,,,,,,,,,......,``.,:'#+++++++++++++++++';;;;;;';;:...````.,,,..:.,::::::::,.``     `.,:`...                        `......       ......`                                  
     .::;;;;;;:::::::::::::::::::::::..;;::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,:'''+++++++++++++++''''';;;;';;;;;'''''+.,,...:;;;;;;''';;:::,`    ``,,.`..``                        `......`      `.....`                                  
      .,`.,.,,:;;;';;;:::::::::::::::',`,::,,,;;;;;::;;:::,,..`` `.,:;'+++++++++++++'''''';;;;';;;;;'++#+#.,,.,.:;';;:;+'+#+:;.``,. `  `..,....                         .......      `.....`                                  
       `..`......,.,,,:::;;;;;;;;;;:,,,:,..,,::,,,,,;:,.`      `;'+++++++++++++''''';;;;;;'';;'++#+#.,,...:;''''#+; `:,,..,:; ` ``.,..```                 ``       `,.....`      `......                                  
         ``````...........,,,,.,...,.,............`.``       ,''++++++++++++''''';;;;;'';;;'+##';,,,...:::;'; `'.`     . `.,,``..`           ` ```...,,,,,,,,,....````` ``,.....`      ......                                  
           ```````````..,``,``    ` `.,,,``.        `;'+++++++++++++'''';;;''''''''+@,++,,,,..:;:' :: `     ````.,,```.`         ``.,,,,,,:::,::::::,,:,,,,:::,,,.`,,.....`      .,....                                  
                 `.,``.`      `.,,:```         ;'+++++++++++++''''';;;'''''''+'+#',,,...:;`.:`````     ``..,,.```.        `..,,,,:::::::::::;:.,::::;;,,,,,,...,...`.,,``     .,....`                                  
                 `.,``.`      ..,,.`.         `''+++++++++++++'''''''''''+++++++++,,,...:`' ``````     `...,.```.`      ``.,,:::::::::::::;;``.::::;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.`` ``    ,,....`                                  
                 `.,``.`      `.,,,``,        `..;'+++++++++++++''''''''''+++++##+#+,,,...::`..``````    .,,,..````     ` ...,,:::::::::::::,;` ,,::;,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,...,,` ``  ,,.....                                  
                 `.,``.`      ..,,.````       `..`'''+++++++++++++''''''''++++####+++,,,...:```````````   .,,,..```.     `., ,,::::::::::::::::` `.,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........,.` ``,,,....                                  
                 `.,``.`     `.,,,``,       `..,,+#'++++++++++++++'''''''++++#####+++,,,...:`...````````` ``.,,,..```.`   ` .:`.,:::::::::::::::;,` `.,,'.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......,`,.,,....`                                 
                 `.,``.`     `.,,,``.`      `.,::+##+'++++++++++++++''''+++#+#######++,,,...:`.....`````````.,,,...``.`   ``,:.:,:::::::::::::::;,``.,,:;..........,,,,,,,,,,,,,,.........,,..`.,.,...                                  
                 `.,``.`    `..,,.``,      `,:;;+###+'+'+++++++++++++''++++#+#######++,,,..,:.........`````.,.,..```.`   ``.:,,::::::::::::::::::,`.:,::;..,................,,,,.............,,,.`.:,..                                  
                 ``,``.`    ``.,,,``.`      .,:;;+#####'++++++++++++++++++++###########',,,..,:.............,,,,.......`   `,:,:::::::::::::::::::,..:,,;:........................................,,.`,,.                                  
                 ``,``.`    `.,,,```.      .,:;;+######+++'++++++++++++++++##########++',,,,.,,............,,,....`....`  ``:,:::::::::::::::::::::,,::,;,...........................................,..`,`                                 
                 `.,``..   `.,,,```,`     `.,:;;+######@++''++++++++++++++++############,,,,,..,...........,,,....`...`. ```.:,::::::::::::::::::::,,::::;,,...................,,........................., .                                 
                 `.,.``.   `..,,.``,      .,:;''######@@#++''++++++++++++++############:',,,,..:..........,,,........`..` `,:,::::::::::::::::::::.,,:::;,,.,................,,,...........................,. `                                
                 `...`.,  `..,,..`.`     .,:;'++#####@@##'+''++++++++++++++###########';.,:,,..,,.,.....,,,,............`` ,:::::::::::::::::::;:..:::,+..................,,,................................:                                 
                 ..,``,` `..,,.```,     .:;'+++#######@##++'''++++++++++++##########+#:'.,,,,..,,,,....,,,.............``` .,::::::::::::::;::;``.;::,+.................,.,...................................:                                
                 ..,``,. `..,,,```, `    .:;'+++#######@##+#+'+'+++++++++++############;+`.,,,,........,,,,................`` ,:::::::::;:::::'. .;:::+.,,.............,,...........................```....`....: `                               
                 `.:...,...,,,``..     `:;'++++@#########+#++''+++++++++++###########+::...,,,,,.....,,,,...................`,.,,:,:::;;;;;,`  .:::;'.,.,..........,,,............................```````````.`.,` `                              
                 `.,..,,.,,,,``.,``     :;+++++@######@##++#+++'+++++++++++###########;+....,,,,......,,......................`::,.,:;;;::,,,,,,,:::+,.,,,.........,,..............................`````````````.`.,`                              
                  .,,..,,,,,``...     ,;+++++##########++++#++'++++++++++############:,....,,,..................`.````.........`;,:.,...,:::;;:;;:..,,,,,........,...............................```````` `  ``..,`                              
                  `.,......`..`. `    `;++++++##+#+##@++++++##++++++++++++###########:+......,,................`````````````...`. ;,,,...,,,,,..,,,,,,..,,........................................```````` ;@@@###. ,.                              
                  `,,....````,     `:'++++'##+++####++++++'+#++++++++++###########+;,......................````````````````....``:,,...,,,.......,.,...........................................``````. +',   `;; :`                             
                   .,....```,      ,'++'''++++''#+##++++++++'''+'''++++###########;+`....................`````````````````````...`:.,,.......................................................````````:',``   `. ;.,`                            
                   `...```.`     `;''''';#'';'+####++++'++''++++++''+############::....................```````````````.``````.`..`,.,,.......................................................``````;;.```    ``.`,.                            
                    `````      :'+''';++';;;##@#++++'''''''''''''++###########;+`..................`````````````````````.`...````,.,,.....................................................``````;;.`````    ``...`                            
                        `    .;'';;;;#;;;;;###++++''''''''''''''++########++#:;.................``````````````````.` ,;;;:` ...`.......................................................`````::.```````    ```..`                           
                            :;;;;;;'';;::++@++++'''''''''''''''+#+#####++++'; ................````````````````````'@+,.``.,+#, ...`,..`...............................................`````.,;..```````    ``..`                           
                            .:;;;;;;#:;::,@+@+++'''''''''''''''''++#++++++++:+```.............```````````````````+'.```````````', ..`..............````````..``........................``````'.`````````     ``..`                           
                           `,:;;;;;'+::,:,###+++'''''''''''''''+'+++++++++++,:...............````````````````.`:',`````` `````.` ' .....`.`.....`````````````````....................```````;,.``````````    ````.                           
                           ,::::::;#:,,,,;+##++'''''''''''''''''+++++++++++'; `````.........````````````````` ':`````````` ` `````.,....`.``````````````````````````...............````````.;.``.`````````    ```.`                          
                           .,::::::;#,,...###++''''''''''''''''';+++++++++++,+````````......````````````````` +,```````````  ```..`;`.```````````````````````````````.............``````` ',``````````````    ````                          
                          `::,:::::+:.... @###+''''''''''''''''+''+++++++++#.:```````..`....```````````````` '.````````````   ````..;`..`````````  `````````````````.........``````````,:.``````````````     ``.`                          
                          .:,,,,,::#.....`###++''''''''''''''';'+'+++'++++''; ```````..`..````````````````. '.`````````````   ``````:`````````    ```````````````````````````````````'.````````````````    ````                          
                          `:,,,,,,,;'.```.,+##++'''''''''''''';':''''''''+'+.+````````.`...`````````````````',.``````````````    `````,.```````    `````````````````````````````````.:..```````````````     ````                         
                         ``:,,.,,,,+..``..'+#+''+'';;;;'';;';''+;''''''''''#`;```````.``..`````````````````;:`````````````````    ```.`.```````    `````````````````````````````````',`````````````````     ```                         
                         `.,....,,:# ```.,++#+';;'+;';;';;;';;;'+''''''''''+.```````````.````````````````.`'``````````````````    ````.```` `     ````````````````````````````````:.`````````````````     ```                         
                         `,.....,:,'```...@##+'';;'+;;';;;;;;;;,+';''''''';:' ``````````````````````````` '.``````````````````    ```` . `       ```````````````````````````````:,.``````````````````     ````                         
                        ```..`...,:'````.,`@##+';;;;;++;;;;;'';',;'''';';;''`'````````````````````````````::``.````````````````     ```` `       ```````````````````````````````'.`````````````````````    ```                         
                        ``.````..,,# ``.,:`@##+';;;;;;;'''';;;;+:;;;;;;;;;;+ :`.````````````````````````` +.````````````````````     `````       ````````````````````````````` ;.```````````` ````` `..,,..` ```                         
                        ``..```..,,+``.,::.@##';;;;;;;;;;;;;;;;'';;;;;:;;::+.`.``````````````````````````:,`````````````````````     ```        `````````````````````````````,,`````````````````,::,,:,,,,,,.````                        
                        ````````..,,:``.,:'.##+';;;;;;;;;;;;;;;:,';;;:::,,,,;' `````````````````````````` '.``````````````````````     `` `        ```````````````````````````` ;.````````````````:,,:::::::,,.,,```                        
                       ```.`````.,:: ..,:;',##+';;;;;;;;;;;;;;;;.::::::,,,,,`'```````````````````````````:,```````````````````````     ``` `       ``````````````````````````` ;.```````````````;:::;;;;;::,,,,,.``                        
                       ```,`````.,:+ ,,,;;':##+'';;;;;;;;;;;;;;+.::,,......: :`````````````````````````` '.````````````````````````     ````        `````````````````````````` :.`````````````` ;'',..,,...,:::.,. `                        
                       ` `.`````.,:#.:::;'';###'';;;;;;;;;;;;;;':,,...`````'`.``````````````````````````.:`````````````````````````     ```        ```````````````````````````.:.``````````````.',,,,,...,,,,.`,'':.``                       
                       `````````..,,+:;;'''+;@##+';;;;;;;;;;;;;;:,,..````` +; ``````````````````````````'.``````````````````````````     ```        ```````````````````````````:,```````````````;,,,,,,,,,,...,.,,..,.,..`                     
                       ` `.````...,.+;;;;'++'###+'';;;;;;;;;;;;'`...````  :'```````````````````````````'``````````````````````````` ``    ` `       `````````````````````````` ;,```````````````',,,,,,,,,,,...............`                    
                       ` `.````..,,`#;'''''+#'+#+'';;;;;;;;;;;;+...```   ` +``````````````````````````:,`````````````````````````` `.::::,,,````       `````````````````````````` ;.```````````````':,,,,,,,,,,................`                    
                      `` `,```..,,,.+;'''++++'@#++';;;;;;;;;;;:,,.```   . :``````````````````````````+.`````````````````````````,;:,,,,,,,,,``` `      `````````````````````` ``` ;. ``````````````:,,,,,,,,,,,....```.``......``                   
                      . `,``...,,,,#;'''+++++#+#+'';;;;;;;;;;+`````    ; .````````````````````````` '`````````````````````` `:;::::::::::;;,.,,,`      `````````````````````` ``` :.  ````````````;:,,,,,,,,,,,...`````.````.````                   
                      `. `,`...,,,,:+'''''++++'##++'';;;;;;;;;:..```    ', `````````````````````````.:``````````````````````:,::::::;;'':.``.,....,,`    `````````````````````` ````:.`   `````````:,,,,,,,,,,,,....`  ```````````                  
                      ` `,...,,,,,::'''++++++#+##+''';;;;;;;'`.```    :'``````````````````````````;.````````````````````;::::::::''':;:,..,,.......,``   ```````````````````````` `.,.    ````````;,,,,,,,,,,,,....``   ```````                  
                      `` ``,.,,,,,,:: #+++++++#+##+#++'';;;;;;:..```    .+``````` ````````````````` '````````````````` .,::;::;',.,,;##@####'.........`   `````````````````````` ```,,.    ```````;,,,,,,,,,,,,....``     `````                  
                      .` `,,,,,,::,:.#+++++#####+##++'''';;;+`````    .`:.``````  ``````````````` '`````````` ``````` ;;;'+',.....,.. `,..``........`.. ` `````````````````````` ```:,.     ``````;,,,,,,,,,,,,,....``       `                 
                      .`` `:,,::::::::.############+#'#+'''''``.```    ;,```````  ````````````````;`````    `` ` `;;+'``.....,......,...`.......`..`. ```````````````````````````;,.     ``````;,,,,,,,,,,,,.....```      `                 
                     ` .````:,:::::::::`@############'#'+#'+':.`````    +'```````  ```````````````,,`````   `  `  ##.........``...............```````` ` ```````````````````````` ;,.    `````` ;,,,,,,,,,,,,,.....``       `                 
                    ```.````:::::::::::;`@@#########+#+#+'+#+..``````    '#`.`````  ```````````````;.`````      ``+,.```.......``...........``````````` ````````````````````````` ;,.    `````` ;,,,,,,,,,,,,,....```       ``                
                    ```,`````,::::::::::,:,############+#+++;``````````   `:;.`````  ` ```````````````'`` ``     ` `.#`````````.``......```````````````` ``````````````````````````` ;,.    `````` ',,,,,,,,,,,,,.....```       `                
                   `` `:`````.:;:;;::;::::,;############++++`....``````   ;;```````  ` `````````````` + ``        ,# ` `  ``````````````````````````  `..`..```````````````````` ;,.    `````` ',,,,,,,,,,,,,,....```       `                
                   `` ``:``````;;;;;;;::::::,,@###########@,.`....``````` ` #+ ``````   `````````````` + `        .@ `````` `````````````````````` `  `:,``....`````````````````;,.    `````` ;,,,,,,,,,,,,,.....````       `                
                   `````;``````';;;;;;;;:::::: +########@'`,........``````  #+``````` ` `````````````` ' `        `@,` ````` ````````````````````    `'++.`...````````````````;,.    `````` ;,,,,,,,,,,,,,.,...````       `                
                  ````` :`````.;;;;;;;;;;:;:::;,`;#@@#;.`,.,,,........``````;+,.`````  ` ```````````````' `        ;````````` ``````````````````     :'''+`...```````````````;,.    ````````;,,,,,,,,,,,,,,,...`````       `               
                  `````` ,.````.,;;;;;;;;;;:;;:;;:;,..,,:,,,,,,,,........``` @#```````` `` ```````````````;``         '`````````` `````````````````      +''+'' ..``````````````;,.`  ``````````.:,,,,,,,,,,,,,,,...`````       `               
                  ```````,`````.`';;;;;;;;;;;;;:::::::::::,,:,,,,,,.,....`..`#+``````` ``` ```````````````.:`         '.`````````  `````````````````     ,''''''`..`````````````;:.``````````````::,,,,,,,,,,,,,,.,..``````                      
                  ```````,``````.';;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::,,,,,,,,,,...`#+...````````` ```````````````,:`         +.```````` ` `````````````````      +''''''``.````````````;,.``````````````;:,,,,,,,,,,,,,.,...```````                     
                 ````````,``````..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:::::::::,,,,,,,,..`@#```````````` ```````````````,:`         +,``````````` `````````````````     ``'''''''...```````````:,,``````````````+:,,,,,,,,,,,,,,,`..``````                      
                 ````````,```````.';;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::,,,,,,,.'#;..``````````````````````````:,``         ',```````````` ````````````````      +''''+'`,.```````````:,,````````````` ':,,,,,,,,,,,,,.,...`````` ``                    
                 ````````,.``````..;;;';;;;;;;;;:;+++++++'::;:::::::::::,,.@# ..``````````````````````````;,```        `;,``````````` ` ````````````````      `'''''++`..``````````,,,.```````````` ;:,,,,,,,,,,,,,,....``````````     `               
                 `````````,.``````.`+;';;;;;;;;;++;;;'''';;;'+:::;:::::::::+#'.`.``````````````````````````;,````       `::````````````  ```````````````      +''''''...``````````,:,.```````````.`':,,,,,,,,,,,,,,,,,.``````````     `               
                 `````````:.```````.`';;;;;;;;'+;';';;;;;;;;';:',;:;::::::,@#`...``````````````````````````;,```        `:;`````````````` ```````````````      :''''''+...`````````.:,.````````````;':,,,,,,,,,,,,,,.,,.``````````     `               
                 `````````:.```````..;;';;;;;+'';';;;;;;;;';';';;;;:;:;;;:##;....``````````````````````````;,``        `.;``````````````````````````````       +'''''+`..``````````:,,````````````++,,,,,,,,,,,,,,,.,,.``` ``````     `               
                 `````````:.```````..`#;;;';#';'''''''''''';''''+,+:;;;;:'#+`..`.``````````````````````````;,``` `       .'.`````````````````````````````       +''''''...````````` ;:,.`````````` ##,,,,,,,,,,,,,,,,,,..`` ``````     `              
                ``````````,.```````..,`+';;+'''''''''''''''''''';;;':;;;:#+,......`````````````````````````;,``````       `'.````````````````````````````````     .'''''';..````````` ;::.```````````##,,,,,,,,,,,,,,,,,,..`` ``````     `              
                ``````````.,```````.`.,.+';+'''''''''''''''''''';;;+':;;#++.......`````````````````````````;,```````     ` ``'.`````````````````````````````````     +'''''+`..`````````;::.`````````.:++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.`` ```````    `              
                ```````````,.``````....,.+#''';''''''''''''''''''';'++:++#`........```````````````````````.::```````````  ` ````'.````````````````````` ``````````     ''''''+`..`````````:::,.``````.``##+::,,,,,,,,,,,,,,.,,.`  `````````   `              
                ```````````:.``.`````....,+'''''''''''''''''''''''''''#+#`.........````````````````````````::``````````````````` '.`````````````````````  ``````````     .'''''+`..`````````,::,.```````` #++;:::,::::,,,,,,,,,,, `  ````````` `  `              
                ``````````.,.``.`````....,`'+''''''''''''''''''''''''+##.,.........```````````````````````.,:``````````````````` +.`````````````````````  ```````````     ''''''...````````..:,:,.`````..,##+;:,,,::::,,,,,,,,,,,``  ```````` `  `              
                ```````````.,``.`.```......,,+''''''''''''''''''''''+##.,..........```````````.````````````.;.`````````````````` +.``````````````````````  ````````      +''''':,.````````.`;::,.````.``++#+':,,,::::,,,,,,,,,,,``  ```````````` `              
                `````````````:.....``......,.,`'+''''''''''''''''+'+#+@`,.`.........``````.```..```````````..;..``````````````````+,.`````````````````````  ``````` ``    `,''''':,.``````````;:::,.``..` @#++':,,,::::,,,,,,,,,,,``  ````````````` `              
                ````````````.:.``............,,.,''+'''''''''''+'+###+ ,....................``...````.`````.`;...`````````````````+,.```.`````````````````  ``````````    `''''';.,.```````.`;:::,.`.....+#++'::,:::::::,,,,,,,,,`   ```````````` ``              
                ````````````.`,................,, ,;'+++'''''''+##++,.,................................``````'..````````````````` +,````.`````````````````  ``````````     +'''''...``````.`.,::::......++++++::::::::::,,,,,,,,,`   ````````````` `              
                ````````````..:..................,, .;';;'++'+'''',`,...................................`.```'...`````````````````@,.```....```````````````  `````````     '''''+...`````.....::::,....`#+++++:::::::::::,,,,,,,,.   ````````````` `              
                ``````````.``,,...................,,:.``.:;+:::.``:.,.....................................```',..````````````````.#,.```.....``````````````  `````````    `.''''#...```......`'::::,...:+++'++,:::::::::,,,,,,,,,.`   ```````````` `              
                `````````````.`,....................,.,:,,,.,,,,,........................................``.`':...```````````````,++...`.....```````````````  ```````` ``    +'''#....``.......;:::::,..#+++'++,,:::::::::,,,,,,,,.   ```````````` `              
                `````````````.,,`.......................,,,:.,...........................................`.`.':...```````````````;+@ .``....````````````````  `````````     +'''#....`........,:::::,,.+++'''+,::::::::::,,,,,,,,,   ```````````` `              
                ````````.`````.`,........................,,,,............................................`.`.:;....``````````````;++`.......````````````````  `````````     ''''#.............`':::,:.++++'''+,::::::::::,,,,,,,,,   ```````````` `              
                ```````````..`.,,...........................,.............................................`...;,...``````````````+#+'..`........````````````   ``````````   `,'''#..............;;:::;''++''''#,:::::::::::,,,,,,,,   ``````````````              
                ````..```````.`,.,..........................,................................................`',....``````````.``@#+#`............```````````  ````````` `   `+''#...............':::'''+'''''#,:::::::::::,,,,,,,,   ``````````````              
                `````.```....``.,,.........................,..,..............................................`':....`````````````@#+#`............```````````  ````````` `    +''+...............+;::;''''''''#,:::::::::::,,,,,,,,   ``````````````              
                `````.```....`.`,............................:................................................':.....`````````.. @#++,..............`````````  ````````` `    +'''..............,.+;:;''''''''#,:::::::::::,,,,,,,,`   ``````````````              
                ````..```....``..,,..........................,................................................,;,,,..````````````#+++'..............`````````  ````````` `   `;''',............,,,;';:;'''''';#,:::::::::::,,,,,,,,``  ``````````````              
                ```.`....`.....``,............................,...............................................`':,.,..`````````..++++#`..............````````   ``````````   ``.'';,............,,,,'+';'''''';+,:::::::::::,,,,,,,,`   ``````````````              
                ```............``+,...........................;.`..............................................';,,,......``....;++++# ..............````````   ``````````    `+':,...........,,,,:,'@#+''''+++::::::::::::,,,,,,,,``  ``````````````              
                ```..............;:,,....................```.`: ```............................................::,,,,.....`....`++++'+`...............````````  ```````````   ` +':,,..........,,,,::;;'###+;:;+:::::::::::::,,,,,,:``  ``````````````              
                ```..............:+....................`;++''''+++++:.`........................................`':,,,,.........`#+++'',................````````  ```````````  ` +',,..........,,,:,:;;;'''''';;+:::::::::::::::,,,,,```  ``````````````              
                ``...............:'#.,,,...........,,`+''''''''+'++''+++,`....................................`.':,,,,,........`+++''';................````````  `````````` `` ` ++.,,........,,,,,::;;;;;'';;;:+;:::::::::::,:,,,,,,``` ```````````````              
                ```..............,+++,,.,...,.......;+''''''+''++''''+'''#'...,.,................................;:,,,,,........+++'''+..................``````  `````````` ``  ;+`,,.......,,,,,:::;;;';;;;;;;';:::::::::::::,,,,,,````````````````````              
                ``................+++#`,,.........,''+''++++''''''''+++''''++...................................`+;:,,,,,......;'++'''#`..................`````  `````````` ``  `,+`,,.....,,,,,,::::;;;;;;;;;;;';::::::::::::::,,,,,````````````````````              
                ``...............`#+++'.,,,,,.,,,,:''+'+''''''''''''''''+'+'+++..................................,;::,,,,......+++''''+`..................``````  ``````````````` .+.,,.....,,,,,,:::;;;;;;;;;;:,:'::::::::::::::,,,,,````````````````````              
                ``...............`+++++,,,,,...,.`++'''''''''''+''+''''''''++'+'+`,.,.,..,,,,.,..................`+;:::,:,,....+++'''''....................`````  ```````````` `` #.,,...,,,,,,,:::::;;;;;;;;:,`:'::::::::::::,:::,,:````````````````````              
                `...............`+++++#`,,.,,,,,,''++'''''''+''+#+++''';'''''++'+:.,..,.,,,,,,,..................`+;:::,::,..,''''''';:....................````  `````````````` ` #.,,..,,,,,,,,:::::;;;;;;;:, `,'::::::::::,,::,,,,:````````````````````              
                `...............`++++++#`,,,,,,,'''''''''''''++''#+'++''''''';++''#`,.,,,,,,,,,,.................,:;;::::::,.'''''''';'....................`````  ````````````` ` @.,,.,,,,,,,,::::::;;;;;;:.  .':::::::::::,,,,,,,:```````````````````              
                `...............`++++++'+,,,,,,,+'''''''''''++'+''+#'+'++'+''''''+'+,,.,,,,,,,,,..................,;';::::::;'''''''';#....................`````  `````````````  #.,,,,,,,,,,,:::::;;;;;::.  `',:::::::::::,,,,,,,``````````````````.              
                ``..............`++++++++;,,,,,,'''''+''''+'+++'+''++'+''+'''''''+'+''`,,,,,,,,,,................,..;@':::::;'''''''';# ...................````` ` `````````````````#.,,,,,,,,,,::::::;:;:::   `',:::::::::,,,,,,,:,``````````````````.              
                ``..............`+++++++++,,,,,,'''''+''''''++'+'+'''+'+''++''+'''+++'#`,,,,,,,,,,.................,,,@#';::;'''';'''''`....................`````` ```````````````` +,,:,,,,,,,::::::::::;`    `;,:::::::::::::::::,```````````````````              
                ``...............'++++++++#,,,,,,'''''''''++++'+'+'+''+'++''+''''''''+'+,,,,,,,,,,................,,,,`'@@#'::;;''+';;;,....................`````` ```````````````` ++,:,,,,,,,:::::::::.     :,:::::::::::::,,::,`.......`````````.               
                ``...............;++++++++++,.,,.+''''+'+'''+'++'+'++''+'++''+''''''''+++:,,,,,,,,,.............,,,,,,,:,:+####+';;;;;:'....................`````` `````````````````+'',:,,,:,::::::;:`      ,;::::::::::::::::::.........``````...               
                ``...............:+++++++++++:,,,;''''+''''''+'++'++'+''+;'#';+#';''''+''''.,,,,,,,,,..........,,,,,,,::::;;;;;;;;;;;;:#.....................```````````````````````'''+',::;;::::,`        .'::::::::::::::::::.............`...               
                ``...............,++++++++++++:,,.+;'''++''++'+''+'++'+++#''++''++'''''++''+.,:,,,,,,........,,,,,,,,,:::::;;;;;;;;;;::#`....................```````````````````````;:;;;;';:,.`          `;,:::::::::::::::::.................               
                 `................+++++++++++++;.,,''''+'''''''+''#'++'+'++++'+'''++'''+++''+.:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::;;;;;;;;;;;::'`....................```````````````````````:::;;:,.            `;:::::::::::::::::,...............`               
                 `...............`+++++++++++#+''`,:''''++''''+'++'#''+'+''++'+''++'''''+''++#.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::;;;;;;;;;;:::;,....................```````````````````````                 ,,,::::::::::::::::..............`                
                 ``.............. +++++++++++++++#.:,+'''+'++''''++'++'+++'''+'''+'++''''+'++'#.:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::;;;;;;;;;;:::::;....................```````````````````````                 :,::::::::::::::::,....`....`..`                
                 ``.............``+++++++++++++++++;,,+''''+'''''+'+'++'+'+'''++'+'+''''''+''+'+.,::,,,,,,,,,,,,,,,,:::::;;;;;;;;;:::::,+....................``````````````````````.                  ,,,,,:,,:,,:::::::,...`..````                 
                 `..............`#++++++++++++++++++.,+''''''''''''+'++'+'+''''+''+''''''+'++''+,::::,,,,,,,,,,,,,::::::;;;;;;;;::::,..'`...................```````````````````````                   ````:+++++++++#+:. `...``                  
                 ``.............`++++++++++++++++++'+:,;';''''''+''''''+'+''''''++'+''''''+'+'''#,,:::,,,,,,,,,,,:::::::;;;;;;;::::,,` ,.....................``````````````````````                     ``'+++++++'+##@'`.,,``                 
                 `...............''++++++++++++++++++''`.;;;'''++'''''''''+'+'+'''+'''''''+''''''+,:::,,,,,,,,,,,::::::;;;;;:;;:;::,`  ,....................`````````````````````                      ,'+++++++''##'';,.````.`                
                  `..............:++++++++++++++++++';,  .:::;;''''''''''++'+''+''''''''''''''''+'::::,:,,,,,,,::::::::::;:;;:::;,.  ;....................`````````````````````                     `:'++++++++''+;;;:..``````.`               
                  `...............+++++++++++++++++'',   `.,::;;;''''''''+'+'''''''''''''''''''+'+,:::,,,,,,,:::::::::;::;:;;,,:,`  ;....................`````````````````````                     .:;''++++++++#:::;`..```.``..`              
                  `..,,,,,,,....`++++++++++++++''';,      `.,::;;;;''''+'''''''''''''''''''''''+:,:::,,,::::::::::::::;:,:;::,,  :`...................````````````````````                     .:;;;:++++++++:;;:,:.....```                
                   `...,,,..,.,,.;+++'+++++++'+';:`        ``.,,:::;''''''''''''''''''''''''''+;,,:::::::::::;:;;;::+::::::,` `....................````````````````````                    .:::;;.@++++++#::::........` @:.,              
                    `.....,,:,,,`++'+'+++++'';:.            ```,:;;;;;;;;'''''''''''''''''''+';:::::::;;';:,.,.+:::::::,.  :,...................``````````````````                    `;::::;,@'+++++;::::,......``@`,,..             
                     `..,:,:,,:,+'++++';;:,.               `,,,.,::::::::::::::;;;;;;'''''''';:;;:.,,,,,,`@::::::::,  ;`...................`````````````.```                     ,,::::,'@++++++,:::,,......`,;,:,,..             
                     ``.,.;++':,,,#+++''.`                       ``````.,,.,,.:';;''++++':,,,,,,,,'::::::::,  ,`...................````````````.```                     `;;,,::`@@+++++#,::,.,...... @`.':,,.             
                    ``...,';;'''+++';'#';                            ......;+##+++;#+,.,,,,,.,':::::::::, ` ,,..,..,,,,,....,,,..``````````.```                     :::,,,,`##++++++::::........ @,:,,,,.`            
                   ``..``;;'''''''':..:'',` `                          ......;#+#++#`...,.,,,,,.+,::::::::,  `..,,,,,,,,,,,,,,,,,,..````````..``                     `:::::,:,##+++++'::,:,.......`'::,,,,,.            
                  ``..``:'@'''''+..,.,:;:::,`                          `.`....;;###+#`...:.,,,,,.+,::::;;::.   ..,,,,,,,,,,,,,,,,,.````````````                      .,::,,:,;##+++++;::,:,.....``;,:,,,,,,,            
                  ``....:+##''''+ ...,,,,,::,:.                         .........,;'+,....,,,,,,..;:::::;:::`   ..,,,,,,:::::::,,,,.`````````                       ,:::,,,,;##+++++::,,,,.....``+.,,:,,,,,            
                 ````..,'#@'';'+ ......,,,,,:::,                         ....................,,,,..,'::;::;::    ...,,,,:::::::::,,,.`````                        ,::::,:.'#@+++++,:,,,,.....``+.::::::,,            
                 ``````;@@@''''.........,,,:,:,,,                        ....................,,,,..`#:::;:;::`    `````.:;;''''+';'';:,:                         ,:,:,,:.;#@+++++,,,,,,.....``',:::::::,            
                 ``````,#@@++'''````......,,,,:,,,.                        ..................`.,,,,`..'::::;;;``       ` +++'''''';;::.````                        ,:,:,::.;###+++#.,,,,,.....``.::::::::,            
                ```````;@##'''+ ```........,,.;@#',`                       ...............`....,,,.`..`+;;;;;;`     `,::,,+''''''+.,::,```````                       ,:,,,,:.:#@#+++#.,,,,,.....```+:::::::,            
                ``````.##@#+'''````........,.@',:;::                       `.................,..,,..`....+::;;``    ,....,;''''';+`....`````````                       ,:,,::,.,@##+++#,,,,.,.....` @,::::::,            
                ```` `,@@@+''+````.`..`.....@:;:::::`                      `.................,..,,,.`....`:;,`.``   `,....,;@'''''+`....````````````                      ,:,,,,,,;+@@###.:,,,.,....`` `+.;::::::            
                `````` ;##@'''+````.`.......#;::;;:@,:                      ..................,..,,,.`........`.``  `,.....;@#'''''`.....`````````````                     ,:,,,,,,,,..,.,:,,,,.,,...`` ` '::::;:.            
                ```````+#@+'';:```````.....,::::::::::                      ..................,,.,,..`.....`.`..``  `......,@@+'''''.....``````````.,:`                     .::,,,,,,,,,,,,,,,,,`,,...`` ``',::::;             
                ``````.#@@+'''`` `` `.`...`@:::;:::::,.                      ..................,..,,..`........````` .....`.#@@''''+`...`.```````` ;:,.,,                     .,:,,,,,,,,,,,,,.,,..,....`` `` #:::;,             
                ``````,@@@'''' ```` ``.... #,:::::::::,                      ..................,,.,,..`........```````......,#@@''''+```..```````.`:'..,,,,                    ,,:,,,,,,,,,,,,,,.. `.....` ``` +;;;` `            
                ``````,@@@'''+ ```````....:';;::::::::,                      ..................,,.,,..`........`````.:.`....+@@#+''',..`..```````` @`.,.,+`.                    ,,,,,,,,,,,,,.,.,. ``.,...` `````  ```            
                ``````,@@@+''+ ``````.....+::::::;:;;::                      ..................,,.,,..`..........```...``.`.@@@+++'+``.``.````````+,...,,,,.`                   ,,,,,,,,,,,,,,.,.```......`` `` ```` ```            
                ``````,@@@+++# `.````....`@,;:::;;:;;::                      ..................,,.................``,.`````,@@@++''+```.````````` @ .,,,,:,,.                   ,,,,,,,,,,,,,..`````......` ```````````            
                ``````,#@@+++# ``````....`@,::::;:;;;;,                      ..................,,...............``....`````;@@#+''''``````````````#.,,,,,,,,,                   ,,,,,,,,,,.....````,......`` ````````````           
                ```````@#@+++#```````....`@::::;;;:;:;,                      ..................,...,.............``,.``````'@@#+''''`````````````,;..,,,,:,,,                   `,,,,,,,,,.......``........`` ``````````` `           
                ```````` :;##.```````.....+:::;:;;:;;',                      ..................,...,.............``,..`````#@@+'''':```` ````````'..,,,,,::,,`                  `,,,,,,,,,,......``.........` ``````````````          
                ```````````` ````````.....;;::::;:::;:,`                     ,..............,,.,,.................`,..`````#@@+'''',```````.`````+`,,,,,::::,.                  `,,,,,,,,,,......``.........` ```````````` .          
                `````````````````````.....`@::::;;;;;,,`                     ,.....,.,,......,.,,..,...............,..`````#@@+'''',```````.`````+`,,,,:::::,.                  `,,,,,,,,,............,.....` ````````````` .          
               ```````````````````````....,+:;;';:::;,,.                     .....,,,,,,,,...,.,,..,...............,.,`````#@@+'''':`````````````+.,,,,,::::,.                  `,,,,,,,,,............,.....` `````````````` `         
               `````````````````` ```...`,.';;:;;:;.,..                     ....,,,,,,,,,,,.,,,,..,...............,.,```.`#@@++''';.```.`.`.````;:,,,,::::::.`                  `,,,,,,,,,..................` `````````````````         
               ````````````````` ` ```....,,,+::;:',,,..                     ,..,,,,,,,,,,,...,,...................,..`..``+#@#++''+.....````````.+.,,,::::::``                  ,,,,,,,,...................` `````````````````         
               `````````````````` ` ```...`,,,.;++;,,,,,.                     ,...,,,,,,,,,,...,,...................,.....`.'@@#++'++`....```````` @..,,,::::' `                  .,,,,,,,...................```````````````````` `       
               ` ````````````````` ``....`,.,.,,,,,,,,,,                     ....,,,,,,,,,,,..,,..,................,.....`.:@@@+++++`...````````` # ,,::::::'``                  .,,,,,,,,...................`````````````````` `        
              ```````````````````` ```...``,..,,,,,,.,,,,                     ....,,,,,,,,,,,,,,,........................`.`.@@@####,``````.````````+,::,:::;.``                  .,,,,,,,,...................`````````````````````       
              ```````````````````.````...` ,.,,,,,,,,,,,,                     `....,,,,,,,.,,,:.,,....................`.`````````  `````````````` +.,,::::' ```                  .,,,,,,,,............`......`````````````````````       
              ```..........````````````...``,.,,,,,,,,,,,,                     `....,,,,.,,,,,:.,,,,...................`.````````````````` ```````` ` +,,:::;.````                  `.,,,,,,,...................``````````````````````       
             ```..............``..````....``,..,,,,,,,,,,,                     `....,,.,,::::,,,,,,,...................`.````````````````` ```````` `` ':,::; ````                  `.,,,,,,,..............,....```````````````````````      
             `..................`.````.........,,,,,,,,,,,                      ..,,,,.,,,,.,,.,,,,,...................`.````````````````  ``````` ``` .'',``````                  `..,,,,,,......``......,....````````````````````` `      
             ``.`..................````........,,,,,,,,,,,.                      ,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................``````````````````  ``````` ``````````````                 `..,,,,,,,.....```..,.`,....````````````````````````      
            ``....................`.``.........,,,,,,,,,,,.                      ...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................```````````````````  ``````` ``````````````                 `..,,.,,,,...........:`......```````````````````````      
            ``......................`...........,,,,,,,,,,,.                      ...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................```````````````````` ``````` ``````````````                  ...,,,,,,...................```````````````````````.     
            ``....................`..............,,,,,,,,,,.                      `.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...............,.```````````````````. ``````` ``````````````                  ...,,,,,,.,........,`..,....````````````````````````     
           ``........................`..........,,,,,,,,,,,,                      ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................``````````..````````````````` ````  `` ````                  `....,,,,.,......,..........````````````````````````.     
           ``.........................`...........,,,,,,,,,,,                      ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................``````..`......``````````````` ```````` ````                  `.....,,,...,,..............`````````````````````````     
          ``......................................,,,,,,,,,,,                      ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................```.........``...`````````````````````` ``` `                 `......,,,,,,...:......,.....`````````````````````````    
          ``.....................`.................,,,,,,,,,,.                      `.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............,....................````````````````` `` ``` `                  ........,,,,::.`............`````````````````````````    
          ``.....`.................................,,,,,,,,,..                      `.,,,,,,,,,,,,,,,,,,...................................`.``````````````````````` `                  ..,........:`.........,......`````````````````````````    
         ```.....`..............`..`.............,.,,,,,,,,,..                       ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............,......................``````````````````` ``  `                  .............................`````````````````````````    
         ``..`.````............```...............,,,,,,,,,,,,.                       ..,,,,,,,,,,,,,,,,,.............`....................`.``````````````````` ``  `                  `.....................,......`````````````````````````    
         ```...`````...........``.``...............,,.,,,,,,,,.                       `.,,,,,,,,,,,,,,,,,,............,.......................`````````````````` ``  `                  `.....................,......``````````````````````````   
        ```...``````........`.``.```...............,,,,,,,,,,.`                       `.,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........`................`.....`````````````````` ```` ` `                  ...........,.................`````````````````````````   
        ```..`````````````...``````.....`..........,,,,,,,,,,.`                       .,,,,,,,,,,,,,,,,,,.........;;,......................````````````````````` `` ```                  ...........,.........,.......`````````````````````````   
        ````.``````````.``....``.``.....`...........,,,,,,,,,,,                        ..,,,,,,,,,,,,,,,,,.......+:`.......................`````````````````````````````                  `.........,,.........,,,......`````````````````````````   
        ```.```````````````..``````....``...........,,.,,,,,,,,                         :::::...,,,,,,,,,,.......';,,.....................``.```````````````````````````                  `.........,,.........,,,......````````````````````````.   
       ````.``````````````.```````....```..........,,,,,,,,,,,,                         `,,:;#@#';,....,,,,......'`..........................```````````````````````````                  ...........,........,,,......````````````````````````.   
       ````` ````````````````````...```...........,,,,,,,,,,..                         `,,:+++++++###+;,,.`....`,.................`.......````````````````````````````                  ...........,........,,,.......````````````````````````   
       `````` ````````````````````....```..........,,,,,,,,,,,.`                          `,:;'++'++++++++#+'+',.`.............`............````````````````````````````                  `.........,,........,,,,.......````````````````````````  
       ````` ````````````````````...```............,,,,,,,.,..                           .,+''''+++++++++++#';;,.........................`````````````````````````````                   .........,,........,,,,........``````````````````````.  
       ````` `````````````````````.``` `............,,,,,,...,,                           `,'+'++''+'+'+++++++# ............``....`..`.`.``````````````````````````````                   ..,......,,,.......,,,,,.......``````````````````````.  
      ``````` `````` ` .`````````..```............,,,,,,,,,,..                           `'''''++'+''+'''++''',.......................````````````````````````````````                   `.........,,......,,,,,,........`````````````````````.  
      ``` `. `````` `.``````````.`` `............,,,,,,,,,..`                          ,;'''''++'''+''''''++`,.................`..`.`````````````````````````````````                   `..,.,,....,......,,,,,,,........`````````````````````  
      ```` `` ,``  `.```````````.`` `............,,,,,,,,,..,                          ,;'''''+''''''+''''''+......................`.`.```````````````````````````````                   ....,,,,,,,...,,,,,,,,,,.........``.`````````````````  
      ```  ````,,,.`````````````.``` ..............,,,.,,,,,.,                          :''''''+'''+'+++'''''.,........................````````` ``````````````````````                   `..,,,,.,,..,.,.,,,,,,,,.......`.`.```````````````````  
      ``  ```.`````````````````.`` `..............,,,,,...,..                          .;'''''+'''++'++'''''+``.......................`````````` ``````````````````````                    ..,...,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,........```````````````````  
     ```  ````.````````````````.``` ..............,,,,,,....,`                         `:''';''+'''''+'+''''';,......``.............```````````` ``````````````````````                    .:;;;;';;;:`..,,,,:::::,,..```...````````````````````  
     ``  ``````````````````````.`` `..............,,,,,,,,,.,                          `:'';''''''''++'''''''`..`...````...........```.````````` ``````````````````````                    .,:::::::##@#####+#++';;;;'''+',````````````````````.  
     ``  ````.`````````````````.` ..............,,,,,,,,,,..`                         `.;'';''+''''++'+'+';'+......`````.`.........`.`````````` ```````````````````````                    .,:::::@@+++++++++++++##+':;;:;';`.`.`.````````````.  
     ```` ```````````````````````` `.`,...........,,,,,,.,,.,`                          ,''';';+'''''+'''';;;;..`...`````.````.....`.``````````` ```````````````````````                     ,,:::;@+++++++++++++++++++#;,;::;,`.`.````````````.  
     ```  ```.``````````````````` `.;:;`.........,,,,,,,,,.,                          :''''';+''''++';'';;;`..`..``````````````.``.``````````  ``````````````````````                      ,,::'+''++++++++++++''+++++#'::::'`.`````````````.  
     `````````.``````````````````` `..+::.........,,,,,,,,,..`                          `,;;;;;;'''''''''';;;'````.`````````````````.`.````````  ```````````````````````                      `,,:;;'''+++'''''''+''''+''++#;;::;.`````````````.  
    ``  ` `.`````````````````````...:;:`........,,,,,..,,.,`                           `.``.:::;;'''''';;;;..``.````````````````````````````  ```````````````````````                      .,,'''+'''+''''''+''''''''''+++;:;;`.```````````.` 
    `.,,,,,,,, `` ` ``````````` `...;;..........,,,,,,,.,,.                              `````..;'''+';...`````````````````..```````````  ```````````````````````                      `,.;++''''+''''+''''''''''''''+#:;;,....````````.  
    .,,,:.`,,``,:` ``` ```````.```................,,,,,,.,..`                                ``:;''''+ ``````````````````..````````````  ```````````````````````                       `:''''''+++''''+++'''''''''''''@,:;.`..`````````  
    `.,,,.@@@##@#,`:,` ` ``````````.............,.,,,,,,,,,.;`                                 ``:'+++#..````.````````` ..``````````````  ````````````````````````                       .'''''';+'+''+'+''''''''''''''''#:::`...````````  
    `.,,,@#++'++++@;`,:` `````````..............,.,,,,,,,.,,`                                  `,;'':..```` ,.```  ,,```````````````  ````````````````````````                       :'''''';+''''''+''''''''''''''''++;;`....``.````  
    `,,,+@+''''''++'#:..:`````````..............,.,,,,,,,,.:                                   ``,;`.````````,.:,,.`````````````````  ````````````````````````                      `;'''''''''''''+''''''';;'''''''''+;:.....``.```  
    .,.#';;''''''''++@`,,,```````.............,,,,,,,,,,,..`                                    `..``````````.`.``````````````````  `````````````````````````                      .;''''';+''''''#'';+;;;;;;'''''''''#:;`.....````  
    `.,''''''''''''''+#,,,:`````..............,,,,,,,,,,,,`                                     ...```````.`.``````.`````````````  ````````````````````````                       ,'''''';+''''''#'';';;;;;;''''''''''+;`.....```   
     .,''''''''''''''++++.,,````...............,.,,,,,.,.,`                                    `.```````````.```````````````````  `````````````````````````                       :+'';'';+''''''++;;;;;;;;;;;;;';;'''#:.....```   
    ` '''''''''''''''''++#.:,.`................,,,,,,,,.,`                                     `.```````````````````````````````  `````````````````````````                      `:+'';'';+'''''''+;';;;;;;;;;;;;;;;;''+:.``````   
     :;''''+''''''''''''++#:,:`................,,,,,,,,.,`                                     ````````````.````````````````````  `````````````````````````                      `;+''''';''''''+'';';;;;;;;;;;';;;';;';;`````    
    ,;';;'''''''''''''''''+'+;,,...............,,,,,,,,.,`                                     ````````````.```````````````````   `````````````````````````                      .:++'+'+'+'+++++'';';;;;;;;;;'''';;;;::       
   `.:'';;+:+''''''+'''''''''+++.:.`............,,,,,,.,.,`                                     ````````````.```````````````````   ````````````````````````                       `:;'''''+'+'''+++'''++';;;;;''''';;;:.        
   :+';;';+''''''''+'''''''''++#.:.............,,,,,,,,,`                                      ````````````````````````````````  `````````````````````````                       .;;;;;:;;;;;;'''++'+'''+++'++'''';,`        
   .:'';;';+;;''''++'+'''''''''++#,:`..........,,,,,,,,..`                                      ```````````.```````````````````   `````````````````````````                        ``````````:'++++++++++++++++++;:         
   ,';;;;''';;''''+'''''';;;''''+'#::........,,,,,,,,,,,`                                      ````````````.```````````````````   `````````````````````````                            ` .:''+++++++++++++++':          
   :'';;';+;;;'''+;+;''';;;;;'''''+++,.......,.,,,,,,,,.                                      ``````.,,:,::;;:,.` ```````````  ````````````````````````.`                              `:;'++++++++++++';: `         
  .;;;;;';':;;;''#;;'+';;;;;;''''''+++:,...,...,,,,,,..                                       ```,,,,.,..:;;;,`.::::.` `.`````  `````````````````````````                               `.:;'''+++++''':. `          
  ,'';;;;+:::;;'+;';'+;;;;;;;''''''''+#':.,..,..,,.,..`                                       `.,,,,,.;@##++++##+,.:,,:,``````  `````````````````````````                                `.,::;;;;::,.``           
  ,'';;;;+:::;;'#:''+';;;;;;;'''''''+'++#',.,,..,.,..``                                       `.,,,,.+@#+++''+++++@'.:,,:,.``   `````````````````````````                                 ```````````            
  `,''';'';::;;''';;'+';;;;;;;'''''''''++++++,.,....``                                        `.,,,,+##+'''''''+++++#+.::,:.   `````````````````````````                                                  
  ,;;::;'';;;;'+;''''';;;;;;;''''''''''''''';;```                                          `.,,::@@''''''''''''++++#'.::::`  `````````````````````````                                                  
   `` `::;:;;;;+:''''';;;;;;''''''''''''''+;;`                                           `.,:,'@''''''''''''''''+++#:,:::````````````````````````````                                                  
    ` `  `,:;:''+';;;;;;;'''''''''''''';,`                                            `.,,,#';''''''''''''''''++++#,,::,````````````````````````.`                                                  
         .::'''';;;;;;''''''''''';;:``                                             `,,,+;''''''''''''''''''''++#',::.````````````````````````                                                   
         .,;;''+++';;''''''+'';;:``                                              `.,,''''''+''''''''''''''''+++#,::: ``````````````````````                                                   
          ``.:'''''+++++++'';;.```                                               `,,+'''';+''''''''''''''''''++#+,:; ````````````````````                                                   
           `,:;'+++++''';;,``                                                `.;'';';;+''''''''''''''''''''++#,;;````````````````````                                                   
            ``.:;;;;;;::.``                                                 .;'';;':+'''''''++++'';';;;''''++#+:'``````````````````                                                    
             ``````````                                                  `,';;;;':+'''''''+''''';;;;;;;''''+++;;,````````````````                                                    
                                                                    .;+;;;;';'''''''+;+;;+';;;;;;;;;'''++++:;``````````````                                                    
                                                                   `,'';;;';';''''''#;';'';;;;;;;;;;;;''''+#'': .`````````                                                     
                                                                   `:+;';;':+;;'''''+';;+;;;;;;;;;;;;;;'''''+#'',````````                                                     
                                                                   `:+;;;;':+;;;'''+'';;+';;;;::;;;;;;;;''''''++++:.````                                                      
                                                                   .;+;;;;';';;;'''#;+:;';;;:::::;;;;;;;;'''''''':.``                                                       
                                                                   .;';;;;;';:;;'''#:':'';;:::::::;;;;;;;;;'';';::                                                         
                                                                   .';';;;;':::;'''+;';';;;;::::::;;;;;;;;;';;;::`                                                         
                                                                   ,';'';;;'';;;'''+;;;';;;::::::;;;;;;;;;;;;;:,`                                                         
                                                                   `,''''''''''''+'+';;;';;::::::::;;;;;;;;';::.`                                                          
                                                                   .:;';:;;;';;;;;';';;++'';;::::::;;;;;;;;:.`                                                           
                                                                    .,.```.......,,:''''++++++++''''''''';:``                                                           
                                                                           `.;''++++++'''''''''''':`                                                            
                                                                            .:''++++++++++++++'':`                                                             
                                                                            `,:''++++++++++'';.`                                                             
                                                                             ``,:;'''''''';:.``                                                              
                                                                              ``.,,:::::,.``                                                               
                                                                                ````````
Advertisements

About rile

java programmer android programmer laravel user jhipster user

Posted on November 10, 2007, in Berita & Informasi. Bookmark the permalink. 2 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: